Privacy

PRIVACY BELEID / DISCLAIMER

 

 CLIPLIJN BVBA
Antwerpsesteenweg 215
B-9040 Sint-Amandsberg

De voorwaarden zoals hieronder vermeld zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de website van Cliplijn. Door zijn bezoek aan de site verklaart  de gebruiker zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord en gebonden deze voorwaarden volledig te kennen en te aanvaarden.

 

Persoonlijke gegevens, inzage & verwijdering
Op de website van Cliplijn worden geen gegevens opgeslaan of verwerkt voor verdere commerciële doeleinden.

– versturing conctactformulier: de verstuurde gegevens worden naar ons doorgemaild en bijgehouden, voor verdere contactname mbt onze diensten. Indien u dat niet wenst kan u dat in het formulier meegeven, of ons hiertoe achteraf contacteren. In geen geval worden de verstuurde  gegevens doorgegeven of verkocht aan derden.

– inschrijving op nieuwsbrief: bij inschrijving op onze nieuwsbrief wordt u opgenomen in de beveiligde database van YMLP, een erkende europese mailingprovider. De verstuurde gegevens worden enkel gebruikt voor onze nieuwsbrief en niet doorgegeven; bij ontvangst van onze nieuwsbrief krijgt u telkens de mogelijkheid uit te schrijven.

Volgens de wet op verwerking van persoonsgegevens hebt  u op eenvoudig verzoek steeds het recht op inzage van uw gegevens, en kan u vragen deze aan te passen of volledig te verwijderen. Ingeval vragen over verwerking van uw gegevens kan u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – commission@privacycommission.be).

 

Inhoud & aansprakelijkheid
Alle informatie op de website (tekst, beeld, data, links) is enkel bedoeld ten informatieven titel, Cliplijn kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval fouten of onjuistheden, noch kan dit recht geven op een  financiële compensatie. De websites waarnaar wij linken vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

 

Intellectuele Eigendom & Copyright
De volledige website (tekst, beeld,…) is intellectuele eigendom van Cliplijn en beschermd door copyright. De gebruiker heeft geenszins het recht op  gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie of versrpreiding van website elementen voor eigen doeleinden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming door Cliplijn.

 

Gebruik van cookies
De website van Cliplijn maakt zeer beperkt gebruik van cookies (kleine bestandjes die op uw computer tijdelijk bewaard worden en die u makkelijk kan verwijderen via de instellingen van uw browser), om volgende redenen:

– onthouden gedurende 7d dat u de hier vemelde  algemene voorwaarden kent en aanvaardt
– verzamelen van (volledig anonieme) statistische gegevens mbt herkomst bezoekers, bezochte pagina’s, downloads, enz

 

Security
Zowel online als offline focust Cliplijn op maximale veiligheid van uw gegevens. De website wordt secure – met veiligheidscertificaat – gehost en beschermd, ter voorkoming van misbruik en veilig gebruik van het contacformulier.

 

Voorwaarden – aanpassingen
Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder verdere verwitting te wijzigen, de laatste – online – versie is steeds van toepassing.

 

Toepasselijk recht,  bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent bevoegd.